مدارس مطلوب چه شکلی است؟(6)

مدارس مطلوب چه شکلی است؟(6)

14-ارج نهادن به کارکنان مدرسه

تردیدی نیست که موتور توسعه کشور ها نیروی انسانی آن است.سازمان ها یی که برای نیروی انسانی خود ارزش قا یلند و آنها را ارج می نهند بسیار موفقند.تنش و مجا دله بین کارکنان یک سازمان و از همه مدیریت نشدن این بحران ها  توسط مدیران, و هم چنین فضای مستبدانه حاکم،سازمان مربوطه را به قهقرا می برد.آثار و تبعات مسایل پیش گفته در مراکز آموزشی نظیر مدرسه بسیارنا گوار تر است و در نتیجه موجب سر در گمی مدرسه،کارکنان و دانش آموزان می شود. اما مدارس مطلوب به خاطر ارج نهادن  به نظرات و دیدگاههای کارکنان خودشرایط مناسبی را برای ارتقائ امنیت روانی و شغلی ایشان فراهم می آورند.کارکنان مدرسه وقتی می بینند ضمن رعایت حریم ها و حرمت ها نظرات مفید و موثر آنان در اداره  وتصمیم سازی مدرسه دخالت داده می شود بنابر این احساس هویت وشخصیت می کنند ،و این شرایط حاکم بر فضای مدرسه یعنی فضای همکاری و تعاملی است واین شرایط و فضا نه یک شرایط فضای مصنوعی بلکه ماحصل مدیریت  وشمندانه
و مدبرانه است.

15-داشتن نگرش سیستمی

یکی دیگر از ویژگی های مدارس مطلوب نگاه سیستمی مدیران این
مدارس جهت اداره مطلوب مدرسه است.در نگاه سیستمی همواره به مدرسه به عنوان یک ارگانسیم زنده و پویا نگاه می شود.او (مدیر و تیم برنامه ریزی مدرسه)همواره برای اداره بهتر مدرسه از خودش سوال می کند: ورودی های مدرسه چه چیز هایی هستندوچه ویژگی هایی دارند؟آیا ورودی ها دارای شرایط و انتظارات مورد نظر مدرسه هستند؟آیا فرایند ها به خوبی طراحی و در حال اجرا می باشند؟در صورت منفی بودن پاسخ این پرسش چه اقداماتی برای اصلاح فرایند ها ضروری است؟ خروجی ها بایستی چه ویژگی هایی داشته باشند؟چه عواملی از برون سازمان بر مدرسه تاثیر می گذاردو یا از آن تاثیر می پذیرد؟پیامدها کدامند؟دستکاری هریک از عوامل فوق چه تاثیراتی بر عملکرد مدرسه دارد؟و اینکه چه چیز هایی می تواند موجب بروز عملکرد ضعیف مدرسه شود؟مدیریت مدارس مطلوب همواره با نگاه  سیستمی امور مدرسه را رصد میکند و برمبنای آن هدف گزینی و برنامه ریزی می کند.

16-نگاه از برون به درون مدرسه

می توان  مدیران برنامه ریز و برنامه محور را براساس دیدگاه و شیوه ای که برای طراحی برنامه در پیش می گیرند به دو دسته تقسیم کرد .(1)مدیرانی
که فقط نگاهشان در برنامه ریزی و تدوین برنامه بهبود عملکرد مدرسه،حل مسایل ومشکلات موجود مدرسه ،اجرای قوانین و مقررات آموزشی و در نهایت اجرای برنامه هایی است که از سوی ادارات، مناطق و نواحی آموزش تابعه ابلاغ می شود.(2) اما دسته دوم مدیرانی هستند که علاوه بر تمرکز بر حل مشکلات موجود و بهبود عملکرد مدرسه برای برنامه ریزی ‘نگاهی به بیرون از مدر سه نظیر شرایط جامعه و خواست آن ،انتظارات خا نواده ها
،تهدیدات پیش رو ،پیشرفت های فناوارانه،حفظ محیط زیست و.....دارند.

مدیران مدارس مطلوب در برنامه ریزی ضمن توجه به مسایل و موضوعات درون مدرسه نیم نگاهی به برون مدرسه دارند. آنها منتظر نمی مانند تا برنامه و طرحی از بالا ابلاغ شود بلکه خود با نگاهی هوشمندانه و تعیین مسایل و اولویت های اساسی مدرسه و دانش آموزان  مبادرت به برنامه ریزی می کنند.

17-نظر سنجی از دانش آموزان و اولیاء برای اداره بهتر مدرسه

یکی از الگو های ارزشیابی معتبر الگوی ارزشیابی مبتنی برنظر مصرف کنندگان است.روش های مختلفی برای دریافت بازخورد از کیفیت محصولات و خدماتی که توسط مدرسه ارایه میشود وجود دارد. یکی ازخروجی های مدرسه دانش آموزان هستند که به نوعی محصول مدرسه محسوب می شوند.اگر جامعه،خانواده ها و صاحبنظران از این محصول ابراز رضایت کنند و همچنین  دانش آموزان و خانواده های آنان از کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی(روش تدریس معلمان،کلاس های فوق برنامه،اردوها،رفتار کارکنان مدرسه و.......) که توسط مدرسه ارایه می شود ابراز رضایت کنند این مدرسه یکی از ویژگی های مدرسه مطلوب را دارد بدیهی است مدیران بایستی بدانندکه مدارس آنها در این خصوص در چه وضعیتی هستند.برای دریافت اطلاعات می توان با اخذ نظرات دانش آموزان و خانواده آنها،و همچنین اخذ نظرات کارکنان مدرسه گام های بلندی در جهت بهبود عملکرد مدرسه بر داشت.

 لشکربلوکی-30 فروردین 1390

 

/ 1 نظر / 46 بازدید
..

باسلام... مقاله ای کامل و بسیار پربار بود. ایا اجازه دارم از پاره ای از مطالب شما در این باره در مقاله ای با این موضوع با ذکر نام شما استفاده کنم؟؟ پیشاپیش بسیار سپاس گذارم.