شهر وند خوب

 

 

دوست دارم هر ایرانی این گونه باشد:

 

از وظایف اساسی والدین ، معلمان و نهاد های فرهنگی و اجتماعی تربیت فرزندان ، کودکان و نوجوانانی  است که نقش موثری در جامعه ایفا کنند. به عبارتی تربیت شهروندانی خوب برای آینده، توسط والدین  و معلمان در کنار نقش سایر نهاد های فرهنگی جامعه در این زمینه ،از کار های مهم و حیاتی آنان  است حال باید دید که شهروند(یاروستایی) خوب بودن یعنی چه؟به نظر من اگر این ویژگی ها در هر فردی موجود باشد می توان با صراحت گفت او شهر وند (یا روستاوند) خوبی است:

1-قانون گرا(نه قانون گریز)

2-صادق(نه تمام قد دروغگو).

      به نظرم ریشه خیلی از مشکلات ما در کشورهمین خصلت دروغگویی است .و جالب است غالب مردم در اکثر اوقات  بدون اینکه هیچ نفع یا ضرری ببینند مثل آب خوردن دروغ می گویند.به عبارتی قبح دروغ در جامعه ما  شکسته شد ه است.

3-منظم و منضبط( نه بی نظم و بی برنامه)

4-حساس به بهداشت فردی و محیط

(این که در روز چند ین نفررا می بینی که آشغال ها را در سطح خیا بان ها و یا جوی آب رها می  کنند بدون این که ذره ای احساس عذاب وجدان بکنند واقعا رنج آور است )

5-صبور و فکور بودن

6-احترام به دیگران و رعایت حقوق آنان

7-دارای پشتکار

8-دارای وجدان کاری

9-خود جوش و خودکار در انجام امور

10-ارزیابی و کنترل دائم خود

11-اهل مطالعه زیاد و بررسی

12-مثبت نگر و شاکر نعمت هایی که دارد

13-خوش قول و وفای به عهد

14-منتقد(نقد کننده شرایط موجود)

15-واز همه مهمتر ایمان واقعی به خداوند متعال

 

دوست دارم واقعا  فرزندانم این گونه باشند، و تا این لحظه تمام تلاشم این  طور بوده است که آنان در این شرایط قرار گیرند. راستی چگونه می توان این ویژگی ها را بوجود آورد و یا تقویت کرد؟ نقش ما در این زمینه چیست؟

/ 0 نظر / 30 بازدید