فرصت ها چون ابر درگذرند

به نام خداوند حکیم

فرصت ها چون ابر درگذرند

مولای متقیان علی (ع) می فرماید:فرصت ها چون ابر درگذرند پس آن را غنیمت شمار

این پند بسیار گرانبهایی است.اگر به این نکته توجه شود که عمر چند ده ساله یک نفر در مقایسه با جهان هستی حتی این کره خاکی به اندازه یک لحظه پلک زدن چشم انسان  نیست به گزاف نگفته ایم و  آن چه مسلم است این است که اکثر قریب به اتفاق بشر,چه ساده این فرصت رااز دست می دهند. به عبارتی قدر این فرصت ها نمی دانند و بعضا هیچ برنامه روشن و هدفمندی برای استفاده  از عمر ندارند.راستی چرا این گونه است؟به نظر شما  معنا و مفهوم "استفاده از فرصت ها "کدام گزینه و یا تعدادی از گزینه های زیر می باشد.چون انتخاب شما می تواند نوع نگرش شما به زندگی را مشخص نماید.و معمولا ما آنطور که فکرمی کنیم,عمل می کنیم.

 

(١)یعنی تامین کامل معاش زندگی

(٢)یعنی  خوب کار  میکنم که زندگی خوبی داشته باشم.

(٣)یعنی زندگی می کنم که خوب کار کنم.

(۴)کاری کنیم که هیچ مشکلی در زندگی نداشته باشیم.

(۵)کاری کنیم که در محل کار مان آدم موفقی باشیم.

(۶)کاری کنیم که یک شهروند موفق,مسولیت پذیر و قانون مدار باشیم.

(٧)جوری زندگی کنیم که در مسیر آن قیمت پیدا کنیم نه با هر قیمتی زندگی کنیم

(٨)جوری رفتار کنیم که همه از ما راضی و خشنود باشند. و صدها دوست داشته باشیم.

(٩)سخت کار کنیم و هیچ لحظه از زمان را از دست ندهیم.

(١٠)کاری کنیم که صد ها میلیون در حساب بانکیمان باشد.

(١١)آنچه که داریم و بدست می آوریم به نیازمندان بدهیم.

(١٢)در هر لحظه از زمان که هستیم سعی کنیم کار ارزشمندی انجام دهیم.

(١٣)............................................

قالب موارد مطرح شده با ارزش و قابل تامل است اما یکی در بین آن ها با ارزشتر, و جان مایه و فلسفه زندگی است .به عبارتی اگرآن نوع استفاده از فرصت ها و عمر بر بینش و تفکر ما حاکم باشد زندگی را بردیم .به نظر شما کدام یک از موارد فوق می تواند باشد؟ لطفا نظرتان را ثبت کنید.

                                       لشکر بلوکی ١٧ اسفند ١٣٨٩

 

 

/ 0 نظر / 121 بازدید