ساعات کارهفتگی مدارس در نظام جدید آموزشی ,فرصت ها و چالش ها(1)

 

به نام خداوند علیم و حکیم

ساعات کار هفتگی مدارس در نظام جدید آموزشی، فرصت ها و چالش ها(1)

   خروجی21 جلسه( جلسات 852 الی 872 )شورای عالی اموزش و پرورش که طی حدود شش ماه  برگزار گردید(9/12/90 لغایت 28/6/91) برنامه درس ملی بود که با شماره 279098 مورخ 28/12/1391 توسط وزیر محترم وقت اموزش و پرورش به سازمان پژوهش و بر نامه ریزی آموزشی ابلاغ گردید.در ذیل بند13 (ساختار و زمان آموزش)به موضوع زمان تعلیم و تر بیت پر داخته شده است.در صفحه 47 این سند در خصوص زمان تعلیم و تر بیت و ساعات کار هفتگی مدارس این گونه پرداخته است:

1-‹‹زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی 925 ساعت،در دوره اول متوسطه 1110 ساعت و در دوره دوم شاخه نظری 1295 ساعت و شاخه فنی و حر فه ای و کار دانش 1480 ساعت خواهد بود.علاوه بر این ،در تمامی پایه ها 50 ساعت به فعالیت های خارج از کلاس و مدرسه متناسب با اقتضائات بر نامه درسی هر حوزه یاد گیری اختصاص می یابد و 50 ساعت متناسب با شرایط ومحیطی در اختیار استانها  مناطق و مدارس قرار می گیرد(جمعا 100 ساعت)››با این حساب مجموع ساعات در نظر گرفته شده برای دوره ابتدایی 1025 ساعت،دوره اول متوسطه1210 ساعت دوره دوم متوسطه (نظری)1395 ساعت و در شاخه فنی و حر فه ای و کار دانش 1580 ساعت خواهد بود.البته تاکید می کنم منظور از کلمه ساعت ،تشکیل یک جلسه درس 50 دقیقه ای است. مثلا درپایه های اول ،دوم و سوم دوره ابتدایی در طول سال تحصیلی بایستی 925 جلسه درس 45 دقیقه ای و در پایه های سوم،چهارم و پنجم 925 جلسه 50 دقیقه ای تشکیل شود.

2-‹‹ساعات کار هفتگی در دوره ابتدایی 25 ساعت (جلسه) در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه در پایه ها ی اول ،دوم و سوم 45 دقیقه و در پایه های چهارم ،پنجم و ششم 50 دقیقه می باشد.میانگین ساعات کار هفتگی دوره اول متوسطه 30 ساعت در کلیه  پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه می باشد.و ساعات کار هفتگی دوره دوم متوسطه نظری حد اکثر 35 ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه می باشد و ساعات کار هفتگی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش متناسب با رشته تحصیلی حد اکثر 40 ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه می باشد.››

‹‹تبصره:زمان اختصاص یافته به هر جلسه و زمان استراحت بین آنها مجموعا 60 دقیقه می باشد و تلفیق دو جلسه درسی به ویژه در دوره ابتدایی مجاز نمی باشد.››

3- بر اساس مفاد همین سند ،سال تحصیلی از اول مهر ماه هر سال تحصیلی شروع و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه خواهد داشت و همچنین در  پی نوشت همین سند(صفحه 48)مبنای محاسبه زمان اموزش و امتحانات 37 هفته از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه می باشد.

بر اساس آنچه که در فوق بر اساس بر نامه درس ملی به آن اشاره شد ،یک نمونه برنامه هفتگی در مدرسه فرضی دوره اول متوسطه به صورت زیر خواهد بود.فرض کنیم این مدرسه 7:30 شروع به کار نماید در این صورت می خواهیم ببینیم این مدرسه در چه زمانی کارش خاتمه می یابد.

جدول(1)ساعات  کارهفتگی یک مدرسه فرضی از دوره اول متوسطه

جلسه ششم(50 دقیقه)

استراحت(10 دقیقه)

جلسه پنجم(50 دقیقه)

استراحت(10 دقیقه)

جلسه چهارم(50 دقیقه)

استراحت(10 دقیقه)

جلسه سوم

(50 دقیقه)

استراحت(10 دقیقه)

جلسه  دوم

(50 دقیقه)

استراحت(10 دقیقه)

جلسه اول(50 دقیقه)

مراسم آغازین

روزهای هفته

12:40

13:30

12:30

12:40

11:40

12:30

11:30

11:40

10:40

11:30

10:30

10:40

9:40

10:30

9:30

9:40

8:40

9:30

8:30

8:40

7:40

8:30

7:30

7:40

شنبه تا چهار شنبه

 

*لازم به ذکر است در شرق کشور که آفتاب زودتر طلوع می کند مدرسه می تواند از ساعت هفت صبح آغاز شود.

لشکربلوکی

 

/ 0 نظر / 569 بازدید