قانون نفوذ

                                     یا حکیم

آیا شما رهبر با نفوذی هستید؟

مکسول(١٣٨۶) می نویسد:" کسی که گمان می کند که رهبر است ,اما هیچ کس از او پیروی نمی کند,بیشتر در حال پیاده روی است .اگر نتوانید بر دیگران نفوذ داشته باشید از شما پیروی نمی کنندو اگر آن ها از شماپیروی نکنند,پس رهبرشان نیستید,قانون نفوذ همین است."

آیا شمای مدیر  و یا معاون مدرسه تا کنون فکر نموده اید که چگونه می توان گستره و عمق نفوذ خود را در مدرسه بیشتر نمایید؟ این یک سوال بسیار مهم  و کلیدی برای آن دسته از مدیران و معاونینی است که می خواهند در مدرسه بسیار موثر باشند.اگر می خواهید بدانید که چگونه می توانید بر نفوذتان بیفزایید سعی کنید به این سوالات صادقانه پاسخ دهید.

١- هر ساله در ابتدای سال تحصیلی  با  اتفاق  و نظرهمه کارکنان  ماموریت های مدرسه را تدوین و اعلام می نمایم؟                              بلی           خیر

٢- من برای اداره مطلوب مدرسه  و بر اساس ما موریت های تعریف شده ,برنامه ای منسجم و سالانه به اتفاق کارکنان مدرسه تدوین و اعلام نموده ام؟                                                                                بلی          خیر

٣- برای اندازه گیری عملکرد مدرسه و کارکنان از قبل ملاکها و استاندارد هایی را اعلام نموده ام؟                                                                                          بلی         خیر

۴- ساز و کار ی برای نظارت و کنترل مستمر رفتار کار کنان طراحی و آن را اجرا می کنم؟                                                                              بلی           خیر

۵- در بر خورد و یا هنگام قضاوت در مورد رفتار کارکنان منصفانه عمل می کنم؟                                                                                      بلی           خیر

۶-در اداره  بهتر مدرسه از مشورت کارکنان  استفاده می کنم؟ بلی           خیر

٧- از ابزار تشویق و تنبیه درست و بجا استفاده می کنم؟          بلی         خیر

٨-دانش تخصصی و عمومی من برای اداره مدرسه کفایت می کند؟

بلی         خیر

٩- اقتدار لازم برای اداره  مدرسه را دارم؟                             بلی           خیر

١٠- به موقع در مدرسه حاضر می شوم و وقت شناسی همکاران برایم فوق العاده مهم است؟                                                                بلی           خیر

١١- هر وقت می خواهم برای معلمان در خصوص امور مدرسه,شیوه های نوین تدریس و.... صحبت کنم با اطلاعات و اشراف کافی این کار را میکنم؟

                                                                                             بلی         خیر

١٢-هر ماه حد اقل یک بار به اتفاق کارکنان فرایند  پیشرفت امور مدرسه را کنترل میکنم تا ببینم امور در مسیر ی درست خود قرار دارد؟    بلی        خیر

١٣- اشراف کامل بر قوانین و مقررات مربوط به مدرسه را دارم؟  بلی     خیر

١۴- نظرات انتقادی کار کنان را با جان و دل می پذیرم و نظرات مثبت را اعمال می کنم؟                                                                             بلی           خیر

١۵- ارتباطات لازم و سالمی را با نهاد های برون سازمانی جهت استفاده از امکانات آن ها, بر قرار نموده ام؟                                          بلی         خیر

١۶- برای تصمیمات شورای دانش آموزی ارزش قایلم؟         بلی          خیر

١٧- برای تصمیمات شورای معلمان و شورای مدرسه و انجمن اولیاء ومربیان ارزش زیادی قایلم؟ واز ظرفیت آن ها به نحو احسن استفاده می کنم؟

                                                                                        بلی           خیر

١٨- بیلان کار امور مالی مدرسه را هر چند وقت یک بار به اطلاع کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان می رسانم؟                                         بلی           خیر

١٩- من دایما مسایل و مشکلات مدرسه,معلمان و دانش آموزان را رصد می کنم؟                                                                                    بلی           خیر

٢٠-آیا من برای مقابله با شکست های احتمالی و یا اجرای کامل تصمیمات مدرسه پایدار و مقاوم هستم؟                                              بلی           خیر

 

پاسخ تمامی سوالات فوق دو گزینه بیشتر ندارد؟بلی    یا  خیر  است.

تعداد جواب های بلی خود را  بشمارید و سپس آن را در عدد ۵ ضرب نمایید تا نمره  میزان نفوذ شما از ١٠٠ بدست بیاید.

نمره(٩٠ -١٠٠)---میزان نفوذ  عالی

نمره(٨٠ -٩٠)---میزان نفوذ  بسیار خوب

 

نمره(٧٠ -٨٠)---میزان نفوذ   خوب

نمره(۶٠ -٧٠)---میزان نفوذ   متوسط

نمره(۵٠ -۶٠)---میزان نفوذ   ضعیف

نمره کمتر از ۵٠میزان نفوذ   بسیار ضعیف

***لازم به توضیح است که سوالات خود ساخته است و از جایی الهام گرفته نشده است.شما می توانید به این سوالات در بخش نظرات سوالات دیگری اضافه و یا اگر سوالی اضافه و یا بی مورد است پیشنهاد نمایید آن را حذف نمایم.

 

                                     لشکر بلوکی ٣بهمن ماه ١٣٨٩

/ 0 نظر / 21 بازدید