کم کاری و وقت نشناسی بلای جان کشور

به نام خداوند علیم و حکیم

کم کاری  و وقت نشناسی بلای جان کشور

 

عوامل زیادی در پیشرفت کشور و افزایش بهره وری موثرند ، عواملی نظیر بر نامه ریزی و وجود تعهد به اجرا ی آن ،آموزش،سرمایه گذاری، نظارت و کنترل ،تلاش مستمر و هدفمند و هوشمندانه ،نظم و وقت شناسی  و چندین عامل دیگر .این روزها وقتی برای انجام کاری(به عنوان ارباب رجوع) سری به ادارات می زنید یک معضل بزرگی می بینید و آن عدم حضور به موقع  برخی کارکنان دراول وقت اداری در محل کارشان است .کافی است به میزان نیم ساعت درزمان شروع کار ادارات( ساعت 8 صبح) در محلی که کارت خوان حضور و غیاب  کار کنان نصب شده بایستید و ناظر ورود کار کنان باشید، فقط چند نفرمعدودی  سر ساعت هشت و یا قبل ازآن کارت می زنند و بقیه با تاخیر های زیاد ی وارد اداره شده و نسبت به زدن کار خوان اقدام می کنند و حتی اربابان رجوع بار ها مشاهده کرده اند که کارمندی با یک ساعت تاخیر وارد اداره شده است.دلم می خواهد تحقیقی صورت بگیرد تا ببینیم چند درصد کار کنان متعهد هستند سر ساعت هشت صبح کارت بزنند و و در همان ساعت در محل کار حضور داشته باشند.بهر حال همه می دانند که متاسفانه این تاخیر های زیاد در اکثر ادارات تبدیل به یک رویه غلط و فرسایشی شده است.باور کنبد بی نظمی،وقت نشناسی و تاخیر زیاد برای حضور در محل کار و همچنین جلسات بلای جان کشور شده است ،با این روند نه تنها پیشرفت نخواهیم کرد بلکه عقب گرد خواهیم نمود.در محافل عمومی وقتی صحبت از نظم و انضباط در کشور های پیشرفته می شود همه با آب و تاب تعریف می کنند که چنین و چنان هست و وقتی به مرحله عمل در کشور می رسیم خیلی پایمان می لنگد؟راستش را بخواهید بیشتر ما بدرد تعریف کردن از دیگران می خوریم  تا بدرد عمل کردن،ماها سخنران خوبی هستیم اما در عمل چند جای کارمان می لنگد.به قول سعدی که خدایش رحمت کند  دو صد گفته نیم کردار نیست.

                                                           لشکر بلوکی یک شهریور 93

/ 0 نظر / 36 بازدید