در مسیر کیفیت ‘ در مسیر تعالی

یکی از دغدغه های اصلی من ارتقای کیفیت در همه امور است.یکی از معضلات اساسی و منشاء خیلی از مشکلات کشور نبود کیفیت در محصولات و خدماتی است که ارایه می شود

آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
با_سوادی
1 پست
اهالی_تب
1 پست
خوشبخت
1 پست
فلسفه_ما
1 پست
المپیک2112
1 پست
بی_سوادی
1 پست
تربیت
1 پست
خدا_جویی
1 پست
گارد_نر
1 پست
برنامه
1 پست
خود_فربی
1 پست
زنگ_مهر
1 پست
ایران
1 پست
اختلاس
1 پست
محرم_راز
1 پست
انتظارات
1 پست
موفقیت
3 پست
تجربیات
1 پست
سال_تلخ
1 پست
آتش_سوزی
1 پست
درخت_بید
1 پست
پرستار
1 پست
زورگویی
1 پست
دغدغه
1 پست
رسالت
1 پست
سهم_ما
1 پست
فرهنگیان
1 پست
علت_شکست
1 پست
علی(ع)
1 پست
غنیمت
1 پست
فرصت_ها
1 پست
ابر_بهار
1 پست
استعفا
1 پست
کودکی
1 پست
بزرگسالی
1 پست
معلمان
1 پست
محرم
1 پست
مدرسه
3 پست
خورشید
1 پست
آسمان
1 پست
اهداف
1 پست
مدارس
2 پست
دعا
1 پست
خیانت
1 پست
تفکر
1 پست
راهبردها
1 پست
کنجکاوی
1 پست
بهار
2 پست
نوروز
1 پست
اندیمشک
1 پست
تصادف
1 پست
تاکسی
1 پست
کمربند
1 پست
مترو
1 پست
ایستگاه
1 پست
شهروند
1 پست
کارایی
1 پست
اثر_بخشی
1 پست
بیرجند
1 پست
چین
1 پست
توسعه
1 پست
عاشورا
1 پست
شهید
1 پست
کربلا
1 پست
فیلسوف
1 پست
رستوران
1 پست
امت_فاکس
1 پست
زمان
1 پست
زرنگی
1 پست
معیار
2 پست
رفتار
3 پست
حافظ
1 پست
صداقت
2 پست
منتقد
1 پست
شهر_وند
1 پست
مثبت_نگر
1 پست
هدف
2 پست
تجریش
1 پست
کوتاهی
1 پست
فکر
1 پست
پاداش
1 پست
توان
1 پست
اشتباه
1 پست
لیاقت
1 پست
عظمت
1 پست
شوایتزر
1 پست
عمر_مفید
1 پست
ترقی
1 پست
نر_دبان
1 پست
شجاعی
1 پست
طاقچه
1 پست
عاشق
1 پست
رقیب
1 پست
فوتبال
1 پست
کلاس_درس
1 پست
یاد_گیری
1 پست
قضاوت
1 پست
سرزنش
1 پست
مدیر
1 پست
عمر
1 پست
شا_گرد
1 پست
تبریک
1 پست
روز
1 پست
شاخه_گل
1 پست
معلم
1 پست
زندگی
2 پست
آرمان
1 پست
آبشار
1 پست
خدا
1 پست
خوشبختی
1 پست
پلیدی
1 پست
شکیبایی
1 پست
سفر
1 پست
گلستان
1 پست
طبیعت
1 پست
سال_نو
1 پست
البرز
2 پست
رشته_کوه
2 پست
رود_خانه
1 پست
دار_آباد
1 پست
مشکلات
1 پست
راه_حل
1 پست
نمایشگاه
1 پست
تهران
1 پست
حقوق
1 پست
مسایل
1 پست
شهر_وندی
1 پست
حکایت
1 پست
نرگس
1 پست
آبگیر
1 پست
پریان
1 پست
اتفاق
1 پست
مثبت
1 پست
آرزو
1 پست
شاه_کلید
1 پست