دلهای ما هشت نوع خیانت کرده است

ملت ایران ویژگی های مثبت زیادی دارد. مهمان نواز،وطن دوست، خانواده دوست و.. در نقطه مقابل ویژگی های مثبت دیگری وجود دارد که غالب ما از آن بی بهره ایم.راستش را بخواهید نمی خواستم این مطالب را بنویسم چون خود را در مقامی نمی دیدم که مطالب زیر را انشاء کنم با این وجود نوشتم.

اشاره کردم که ما ایرانی ها نقاط قوت زیادی داریم و در نقطه مقابل نقاط منفی زیادی نیز داریم .مثلا آیا کسی هست که ادعا کند (و در آن شکی نداشته باشد) که :

اکثر ایرانی ها در رفتار و در عمل کاملا صادقند؟

یا اینکه عملشان عین گفتارشان است؟

 و یا این که ایرا نی ها قضاوتشان بر اساس منطق و اطلاعات صحیح است نه براساس احساسات ، رابطه و دوستی است. و....وچند سوال دیگر

خیلی عظیمی از،مردم وحتی  برخی آن هایی که دارای مقام هستند  و یا بودندبعضا قضاوتشان در خصوص سایرین مبتنی بر :احساسات ، حذف حریف ،حس خوشحالی از شکست و ناکامی افراد،نداشتن اطلاعات است و غالبا تقوی و عدالت را در قضاوت رعایت نمی نماییم.این گونه است که که به مرور زمان کشور از داشتن نیروی انسانی نخبه محروم می شود.وقتی عده ای دلسوز مومن و..همواره در معرض تهمت و تخریب قرار میگیرند سرخورده و مایوس می شوند و سعی می کنند کمتر در جریان سازندگی کشور قرار گیرند.

کافی است که شما سری به  رسانه های عمومی  از ادوار گذشته تا کنون بزنید(وحتی تاریخ ایران را مطالعه کنید)واقعا به عنوان یک فرد بی طرف قضاوت نمایید آن وقت مطالب زیادی خواهید دید که چگونه بدون اساس وپایه در مورد رفتار و گفتارسایرین گفته شده است. حتی این پدیده در محاورات روز مره نیز زیاد مشاهده می شود اینکه در صحبت های رو زانه این قدر به همدیگر تهمت می زنیم ،افترا می بندیم ،کدام ملتی در جهان سراغ دارید که این گونه باشد؟

و این در حالیست که هیچ ملتی مثل ملت ما ادعای ارزشی ومسلمان بودن را ندارد. البته من ادعا ندارم که همه ما می توانیم همچون صا لحین ,پیامبران و امامان معصوم باشیم اما می توانیم شمه ای از رفتار آن عزیزان را داشته باشیم .اگر چه دروغ گفتن همواره مذموم است و به نظرم مذموم تر آنکه گاهی اوقات افراد بدون وجود هیچ  ضرورتی دروغ می گویند به عبارتی بعضا بعضی این آدم ها بدون اینکه هیچ نفع یا ضرری متوجه آنها باشد دروغ می گویند.این پدیده چه چیزی را ثابت می کند؟

شخصی از امیرالمومنین علی (ع) سوال کرد:چگونه است که خداوند می فر ماید دعا کنید تا مستجاب کنم(ادعونی استجب لکم) ودر عین حال ما دعا می کنیم، مستجاب نمی شود؟حضرت فرمود به این دلیل است که دلهای شما هشت نوع خیانت کرده است:

١-عیوب مردم را پیش چشم خود قرار دادید و از عیوب خود چشم پوشی کردید.کسانی را ملامت می کنید که خود شما بیش از آنها شایسته سر زنش می باشید.

٢-خدا را شناختید،لکن حقش را آن چنانکه بر شما واجب کرده است ادا نکردید .

٣-به پیامبر ایمان آوردیدو لیکن با دستوراتش مخالفت کردید.

۴-کتاب خدا(قرآن)را خواندید و عمل به آن نکردید.گفتید فر مانبر داریم ،ولی مخالفت کردید.

۵-ادعا کردید از آتش جهنم می ترسیدولی همیشه کار هایی می کنید که شما را به آن نزدیک می کند.

۶-خود را مشتاق بهشت نشان می دهید اما کار های دائمی شما باعث دوری از بهشت می شود.

٧-از نعمت های خدا بهره برداری کردید و شکرانه اش را به جا نیاوردید.

٨-خداوند به شما دستور داده که از شیطان بپرهیزید و وی را دشمن دارید ،چون دشمن شماست ولیکن شما با اینکه اظهار دشمنی کردید،روگردان از او نشدیدو با وی دوستی کردید ،بدون این که نافر مانیش کنید.

بنابر این چگونه دعای شما مستجاب شود با این که با دستان خودتان در های دعا را بسته و راههای آن را بند آوردید.اگر بخواهید دعایتان مستجاب شود:تقوا پیشه کنید،کار های خود را شایسته نموده ،اندرون خودرا از غیر خدا خالص کنید،امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. 

                                            

                                                                    لشکر بلوکی ٢١/٣/٨٨