به نام او

چرا مدیر شده ای؟

اگر از همه مدیران مدارس کشور سوال کنند که چرا مدیر شده ای؟

عده ای می گویند:چون به من بیشنهاد شده ،من هم قبول کردم.

برخی دیگر می گویند:من آدم کنجکاوی هستم،به خاطر ارضای حس کنجکاوی قبول کردم.

عده ای دیگر می گویند:مدیریت در ذات من است!!من اصلا مدیریت را دوست دارم.

بعضی اظهار می کنند:از سر اجبار این شغل را قبول کردم.

بعضی دیگر می گویند:مازاد بودم،از طرف دیگر حوصله تدریس در کلاس درس را نداشتم.

عده ای می گویند:جویای نام هستم،می خواهم سری  ازسرها در بیاورم.

بعضی می گویند:من از این کار لذت می برم و در کار هایم بسیار هم موفق هستم.

برخی دیگر می گویند:چون می خواهم در تربیت فرزندان این کشور نقش موثر داشته باشم.این بست را قبول کردم.

برخی از آن هااظهار می کنند: مدیریت زمینه و فرصتی است تا توان مندی خود را بیشتر بشناسیم.

بعضی دیگر می گویند:...............................................

شما جزو کدام گروه از مدیران فوق هستید؟چون طرز تفکر و نگرش شما است که رفتار و میزان موفقیت شما را در اداره مدرسه تعیین می کند.

                                                                      لشکر بلوکی ٢٩ فروردین ١٣٨٩