سلام

در اندیشه ام که چگونه می توان فعالیت های اثر بخش انجام داد ؟هر زمان کارهای انجام شده مطابق با اهداف وآرمانهای با ارزش ما انجام شود می توان گفت آن کارها ،کارهای اثر بخشی هستند.راستی ما برای خود در زندگی چه اهداف راهبردی ترسیم نموده ایم؟اهداف راهبردی ما میتواند تحصیلات عا لیه باشد، خرید یک آپارتمان (در شرایط سخت کنونی که خانه دار شدن برای جوا نان آرزوست)باشد و یا خریدن یک خودرو مدل بالا و یا........

شما چه آرزویی در سر دارید؟هزاران آرزومی تواندتبدیل به یک آرزوی کلیدی  شود.اما آن آرزوی کلیدی کدام است؟ آن چه چیزی است که شاه کلید همه آرزو هاست؟چگونه می توان از بین آن همه آرزو به کلیدی ترین آن دست یافت؟شما بگو چگونه؟پاسخ به این سوال مربوط می شودبه جهان بینی و فلسفه ما از زندگی اینکه ما به جهان هستی  چگونه نگاه می کنیم؟