به نام او

هدف های متعالی زندگی

این خبر را بخوانید:بمبئی ، مرد میانسال بی خانمان هندی برای سهولت تردد ساکنان روستا یش در حدود 20 سال ،فاصله میان دو سوی یک کوه را با ابزار های ساده کند.مانجی با داشتن بیش از 53 سال سن و ابتلا به سر طان ،چند هزار کیلو سنگ را با ابزار های ساده  مانند بیل و کلنگ خرد و با دست خالی جا به جا کرد.این مسیر 110متری در حالی قا بل رفت و آمد شده است که پیش از این دولتمردان هند عملیات گود برداری برای هموارکردن مسیر را به دلیل دور افتادگی روستا و هزینه بالای کار در آنجا نپذیرفته بودند.به گفته اهالی این روستا پس ازاین کار فوق العاده این مرد کودکان به راحتی به مدرسه دسترسی دارند(روزنامه همشهری/سه شنبه 16 آبان 1391).این خبر یک خبر ساده و حتی می تواند برای بسیاری از آدم ها معمولی باشد .اما یک پیام بسیار مهمی در بطن آن نهفته است،و آن اینکه آدم ها چگونه می توانند برای خود هدف های متعالی و هوشمندانه ای انتخاب و برای رسیدن به آن به رغم همه دشواری ها تلاش و کوشش خستگی نا پذیری داشته باشند.

لشکربلوکی16 آبان 1391