ه نام خداوند علیم و حکیم

ضرورت اشراف مدیران  ومعاونین مدارس بر قوانین و مقررات آموزشی  

تردیدی نیست که یکی ازابزارموثری که مدیران و معاونین مدارس بایستی داشته باشند ،آگاهی و اشراف بر قوانین و مقررات و آیین نامه های آموزشی است .در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است که به آن ها اشاره خواهم کرد.این فهرستی که به آن ها اشاره می شود  حاصل تجربه چند سا له است که طی مطالعه و بازدید از دهها مدرسه  حاصل شده است.عدم آگاهی از چند و چون قوانین ومقررات آموزشی و همچنین عدم پایبند ی به آن ، تبعات زیانباری برای شخص مدیر ،معاونین مدرسه،اولیاء و حتی جامعه ببار می آورد،که در این نوشتار به آن ها نیز اشاره خواهیم کرد.

الف-محاسن اشراف و آگاهی بر قوانین و مقررات آموزشی

1-اشراف به قوانین و مقررات آموزشی باعث ا قتد ار مدیر می شود.

وقتی مدیر زیر و بم قانون را بداند ،می تواند آن را اعمال کند . او دقیقا می داند چه اختیارات و مسئولیت هایی دارد و لذا بر اساس آن عمل می کند.اگراشراف و آگاهی کامل نداشته باشد مسلم است  که به این ابزارمسلح نیست و دستش بسته است.

2-آگاهی بر قوانین و مقررات مربوطه باعث جلوگیری از دو باره و حتی چند باره  کاری  می شود.

3-اشراف بر مقررات موجب تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها و زمان می شود.

4-موجب جلوگیری از تخلفات  و تنش های احتمالی و در نهایت موجب انضباط مطلوب و مورد نظر می شود.

 بعضا مشاهده می شود به علت عدم آگاهی مدیر امری و یا اقدامی توسط مدیر یا معاونین ایشان انجام شده است که وقتی بررسی شود مشاهده می شود که خلاف مقررات عمل شده است.تخلفات می تواند در خصوص  مسایل انضباطی ،ثبت نام از دانش آموزان ،مقررات امتحان و ارزشیابی و...باشد.

5-ضعف های احتما لی مقررات با اشراف بر قوانین شناسایی و به مراجع ذیربط منعکس می شود.مدیران تیز بین ضعف قوانین و مقررات آموزشی را شناسایی و به مقا مات بالا جهت اصلاح آن منعکس می کنند.

6- اشراف بر مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی و اعمال دقیق آن موجب تمکین کارکنان و افزایش کار آمدی مدرسه می شود.

من خیلی به این موضوع معتقدم که یکی از علت های عدم تکمین و نپذیرفتن  چارچوب های مدرسه توسط  برخی کارکنان بر می گردد به خود مدیر و یا معاونین مدرسه که اطلاعات و اشراف کافی به قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی  ندارند و چون ندارند نمی توانند قاطعیت لازم را در بر خورد ها واعمال قوانین اعمال کنند.

ب-وظیفه مدیر و معاونین در مقابل قوانین و مقررات آموزشی

 1.  تلاش و سعی وافر جهت اشراف و آگاهی کامل بر قوانین و مقررات آموزشی مدرسه
 2.   عامل و معتقد به اجرای قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی باشد
 3.   اجرای یکسان و بدون تبعیض و عادلانه  قوانین و مقررات برای همه کار کنان  و هم چنین توجه به مقتضیات و محدودیت ها ی موجود در اجرای مقررات
 4.  اطلاع رسانی مناسب به همکاران و ایجاد زمینه افزایش و آگاهی کارکنان مدرسه به قوانین و مقررات آموزشی
 5.   توصیه ،ترغیب  و تشویق همکاران به اجرای مقررات اموزشی و پرورشی
 6.   اجرای دقیق و به موقع قوانین و مقررات آموزشی
 7.   نظارت بر عملکرد کارکنان در زمینه اجرای صحیح قوانین،آیین نامه هاو مقررات آموزشی و پرورشی
 8.    آگاه سازی اولیائ دانش آموزان و هم چنین دانش آموزان در زمینه مقررات  آموزشی و پرورشی مربوطه
 9.    در دسترس کار کنان  قرار دادن تمامی مقررات و آیین نامه های آموزشی مدرسه.این طور نباشد که آیینامه های مورد نظر در بایگانی مدرسه قرار داشته و دارد خاک می خورد.
 10. در صورت نیاز بحث و بررسی ‘ قوانین و مقررات در جلسات شورای معلمان یا شورای مدرسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد
 11. برخورد با خاطیان و قانون شکنان در چارچوب مقررات و اختیرات مدیر،
 12. و.........

ج-کدام مقررات و آیین نامه های آموزشی در مدرسه بایستی وجود داشته باشد.

   البته مناسب است  در یک مدرسه حد اقل دو جلد از مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در دسترس همکاران باشد تا هر موقع کارکنان مدرسه خواستند به آن رجوع کنند امکانش باشد.

1-آیین نامه اجرایی مدارس

2-آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره .البته مناسب است مجموعه آیین نامه هاو ممصوبات مربوط به امتحانات و نحوه ارزشیابی از دروس  در مدرسه جهت استفاده کارکنان مو جود باشد.

3-آیین نامه مالی مدارس

4-آیین نامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق بر نامه

5-جدول مواد درسی دوره ،مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

6- مجموعه شرح وظایف کارکنان مدارس

7-شرایط احراز مدیریت مدارس

   8- و سایر مقررات اموزشی و پرورشی مورد نیاز،مربوطه وبسیار اساسی  

شایسته است یاد اوری نمایم که دهها آیین نامه و مقررات آموزشی و پرورشی طی چند سال گذشته وضع و ابلاغ شده است که ممکن است برخی از آن ها منسوخ واز رده خارج شده باشند لذا ضروری است آخرین مصوبات و قوانین اموزشی و پرورشی مورد مطالعه و در چارچوب ان عمل شود.مضافا مدارس خاص نظیر شبانه روزی،شاهد و ایثارگران ،استعداد های درخشان ،بزرگسالان ،آموزش از راه دور علاوه بر مقررات عمومی ،آیین نامه های ویژ خودشان را دارند .به عنوان مثال مدارس شبانه روزی و یا مدارس نمونه دولتی علاوه آیین نامه های که به آن ها اشاره شد اساسنامه تاسیس و آیین نامه اجرایی خاص خودشان را دارند.                              

                      لشکربلوکی سوم مهر 1391