به نام خداوند علیم و حکیم

چگونه کارکنانی باانگیزه،وفادار،عاشق کاردرسازمان داشته باشیم ؟

سلام دوستان وعزیزان،بنده چهارشنبه پانزده مهر ماه دریک کارگاهی شرکت کردم که موضوع کارگاه این بود:

چگونه کارکنانی باانگیزه،وفادار،عاشق کاردرسازمان داشته باشیم.مدرس این کارگاه جناب آقای دکتری بهزادابوالعلایی مدرس دانشگاه ومولف چند ین مقاله وکتاب درحوزه مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی است.نکات خوب و بسیار با ارزشی دراین کارگاه مطرح شده که تصمیم گرفتم خلاصه ای از  آنها هاراباشمابه اشتراک بگذارم:

سه دسته نیروی انسانی درسازمانهاداریم:

یک)نیروی انسانی که تمام توانش رابرای سازمانش میگذارد،

دو)گروهی دیگرنیمه درگیراست.فقط بخشی ازتوانش را صرف سازمان می کند،

سه) گروه سوم بیخیال کارند.

اگه بخواهیم میانگین بگیریم گروه اول بیست درصد افراد یک سازمان را تشکیل می دهند،گروه دوم حدود 60درصدوگروه سوم نیزحدودبیست درصدازکارکنان سازمان راتشکیل میدهند.

مدیریت منابع انسانی یعنی چطورمدیریت کنیم تاسازمان موفق باشدوآن هشتاددرصدنیزباتمام توانشان برای سازمان کارکنند.

سه نشانه های اصلی دلبستگی کارکنان به کار و سازمان:

یک)درموردسازمان باتعصب حرف میزنند به عبارتی از سازمانشان تعریف و تمجید می کنند(say)،

دو)باهربهانه ای  و یا پیشنهادی سازمانشان  راترک نمی کنند(stay)،

سه)برای تحقق اهداف سازمان تلاش فوق العاده میکنند.کمیت و کیفیت کارشان بالاتر از استاندارد ها و انتظارات رایج و متعارف است( strive)

سوال:کارمندی که خوب مدیریت بشودوسرجای خودش قراربگیردعملکردش چقدرنسبت به بقیه کارکنان تفاوت دارد؟

تحقیقات نشان داده بازدهی این دسته از کارکنان درخط مونتاژحدود40 درصد،درفروش بیمه نامه 240 درصدودرصنعت نرم افزار 1200 درصدبیش ازسایرکارکنان خواهدبود.

موسسه گالوپ ازهفده میلیون ادم ازسراسرجهان سوال کرده است که چه عواملی می تواندموجب موفقیت یک سازمان شودکه سیزده موردازپاسخهایی که بیشترین فراوانی راداشته به شرح زیراست:

یک)کارکنان بایدبدانندکه سازمان ومدیران آن دقیقاازآنهاچه می خواهندوچه انتظاراتی دارند،

دو)کارکنان بایداحساس کنندکاری مهم دریک سازمان مهم برعهده دارند،

سه)بایدابزار،امکانات؛منابع،اطلاعات وسایرملزومات خوب کارکردن رابرای کارکنان تامین کرد،

چهار)کارکنان رابایدبه کارهایی گماشت که باتوانایی آنهابیشترین تناسب راداشته باشد ،

پنج)کارکنان برای کارخوبی که انجام می دهندلازم است موردقدردانی قرارگیرند،

شش)بایدبه شخصیت انسانی کارکنان توجه کردوبه آن اهمیت داد/کارکنان دوست ندارندفقط یک شماره پرسنلی باشند ،

-         نگاه برخی مدیران  به کارکنان همان نگاه به جعبه ابزار است

-         کارکنان دوست ندارند فقط یک شماره پرسنلی باشند

 

هفت)کارکنان بایداحساس کنندکسی درسازمان به فکرتوسعه آنهاست واین پیشرفت وتوسعه سازمان راتسهیل میکند،

هشت )بایدافکار،ایده ها،ابتکارات،وپیشنهادهای کارکنان رابه حساب آوردوازآن استقبال کرد،

نه)کارکنان درمحیط کار (اخلاق کاری)راببینندوباهمکارانی کارکنندکه آنهاهم اخلاق کاروارزشهای سازمانی رارعایت کنند،

ده)کارکنان بایددرفضای دوستانه ای کارکنندودوستان خوبی دربین همکارانشان داشته باشند.

گالوپ میگه :

خوش به حال سازمانی که وقتی ازکارمندش سوال می کنندکه بهترین دوست هایت چه کسانی هستند؟بگویدهمکارانم

یازده)رفتاروعمکردکارکنان بایدارزیابی شودوانهابایدبازخوردهای مفیددرمسیرپیشرفت وموفقیت خوددریافت کنند.

این جمله زیباراداشته باشید:

هیچ چیزترسناک ترازاین نیست که کسی ازچیزی نترسد .

همه آدم هانقطه کوردارندولی نقاط کورمدیران بیشتراست چون آدمهای شجاع دوربرمدیرکمندکه ضعفهای مدیررابه خودش منعکس کنند.

 

بازخورد 360 درجه ای:یعنی مدیر ازهمه کارکنان بخواهد که اوراارزیابی کنند.

این نکته مهمی است .سازمانی اگه بخواهد رشد نماید لازم است مدیران ان عملکرد  و رفتارشان را دائما در معرض قضاوت و ارزیابی همه کارکنانشان قرار دهند.و از انها بخواهند بدون ترس و واهمه نظراتشان را بیان کنند.

 

 

دوازده) همه کارکنان بایدفرصت های آموزش ویادگیری داشته باشند .

سیزده) سازمان لازم است توازن بیشتری بین زنگی شخصی و زندگی شغلی کارکنان بر قرار کند

موسسه گالوپ معتقده شمامی توانیدباتبدیل این  مورد به  سوال های مناسب  و پرسش از کار کنان میزان دلبستگی وچسبندگی کارکنان به سازمان رابسنجید.نظیر:

یک)آیامیدانم که به هنگام کارکردن ازمن چه میخواهید؟

دو )آیامن ابزاردرست انجام دادن کاررادراختیاردارم؟

سه)...............................................................

در یک تیم فوتبال چه عواملی باعث تشدید انگیزه و انرژی می شود(ابوالعلایی،بهزاد 1394)

1-هدف و نقش های روشن

2-پاداش های فوری ،فردی ،تیمی ، کوتاه و بلند مدت

3-نظارت مستمر بر عملکردها و ارزیابی 360 درجه ای

4-امکان بروز استعدادها و خلاقیت ها

5-رقابت های سازنده در درون و برون از تیم

6-حضور موثر مربی

7-تناسب فرد با نقش و رعایت شایستگی هاو شایسته سالاری

8-سرنوشت مشترک فرد(عضو) و تیم

9-تاکید بر نتیجه(واز دید نگارنده این مطالب مهم بودن فرایند و نتیجه در نزد تماشگر فوتبال)

10-محدود بودن فرصت ها

 

 

 

منبع:ابوالعلایی،بهزاد(1394)چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم ،تهران:انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

موفق باشید-28مهر94